Czy w dzienniku wolno wpisać informacje o uczniu z opinii psychologiczno-pedagogicznej, np. dysleksja , zalecane sposoby pracy na lekcji itp.

Odpowiedź:

Zakres danych w dzienniku lekcyjnych nie przewiduje możliwości wpisywania innych informacji o uczniu niż wskazane w przepisach. Dotyczy to między innymi informacji związanych z posiadaniem opinii. (§ 8 ust. 1 – 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania)

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 8 ust. 1 – 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.
Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć. W przypadku dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.

W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

Zakres informacji wpisywanych do dziennika lekcyjnego wynika wprost z przepisów prawa i przepisy nie przewidują wpisywania do dzienników lekcyjnych innych informacji o uczniach niż wymienione. W związku z tym – według mojej opinii – nie ma uzasadnienia, a także podstawy prawnej do wpisania innych danych, w tym informacji wrażliwych, jakimi są m.in. informacje związane z posiadaniem przez uczniów opinii.

Zapamiętaj!

Według mojej opinii, dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych na terenie szkoły, w tym ustalenia dotyczące sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów w związku z posiadaniem opinii powinna być przechowywana w indywidualnej teczce ucznia (§ 19 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania), a informacje dotyczące posiadania takiego dokumentu nie powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Zobacz też:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 ze zm.) – § 8 ust. 1 – 3, § 19

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj